เฉลยข้อสอบอัตนัย

1.ตอบ       การจัดเก็บภาษีมรดก เป็นการจัดเก็บจากทรัพย์สิน ทั้งนี้เนื่องจากภาษีมรดกเป็นภาษีทางตรงที่ผู้เสียภาษีอากรไม่สามารถผลัก ภาระไปผู้อื่นต่อไปได้

2.ตอบ        เพราะ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในหน่วยย่อยๆ เฉพาะบุคคล ครัวเรือนหรือธุรกิจ เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค การจำหน่าย การกำหนดราคและค่าจ้าง

3.ตอบ        ประชาชนมีแรงจูงใจในการผลิตและการทำ งาน เพราะทำมากจะมีรายได้มากเมื่อมีรายได้มากก็หาซื้อทรัพย์สินต่างๆ ได้ตามฐานะหรือรายได้และสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินค้านั้นได้ตามกฏหมาย

4.ตอบ         ได้ผลผลิตมากที่สุดจากทรัพยากรที่กำหนด

5. ตอบ             การส่งออกลดลง เพราะตลาดทีี่เป็นประเทศคู่ค้า อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ก็เกิดภาวะเศรษฐกิจผันผวน มีแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยทำให้อำนาจซื้อลดลง ซึ่งยังโยงไปถึงดุลบริการด้วยที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดจำนวนลง ดุลบริการไปด้วย

6.ตอบ              เพราะทุนในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงสิ่งที่สามารถจะก่อให้เกิดสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้ ส่วนเงินในทางเศรษฐศาสตร์ถือเป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนช่วยให้การแลก เปลี่ยนสินค้าและบริการและทรัพยากรเป็นไปได้สะดวก

7.ตอบ              เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 นั้นเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในระบบตะกร้าเงินและธนาคารแห่งประเทศไทย  ได้นำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจำนาวน 180,000 ล้านบาท

8.ตอบ               รายได้ประชาชาติ เป็นตัวเงินของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในระบบเศรษฐกิจใดระบบเศรษฐกิจหนึ่ง

9.ตอบ                สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อมีมากกว่าจำนวนสินค้าที่ผุ้ผลิตประสงค์จะนำออกขาย เมื่อเป็นเช่นนี้ราคาสินค้าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

10.ตอบ                   ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จำนวนสินค้าที่เสนอขายจะเพิ่มขึ้น และถ้าราคาสินค้าลดลงจำนวนสินค้าที่จะเสนอขายจะลดลงด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s